2006>2007

 

Madame, monsieur,

Nous avons décidé de publier pour le mois de Mars un numéro spécial : Bruxelles. Ce dernier évoquera les principaux lieux de l'art contemporain à Bruxelles capital.

Mevrouw, heer,

Wij hebben besloten om voor Maart een speciaal nummer te publiceren : Brussel. laatstgenoemde zal de voornaamste plaatsen van de eigentijdse kunst in Brussel belangrijkst vermelden.

Madam, Sir,

We decided to publish for Mars a special number : Brussels. This last will evoke the principal places of the contemporary art in Brussels capital.

 

cliquer ici pour rentrer

click here to coming

art press, la revue de l'art contemporain / the contemporary art journal